Andmekaitsetingimused

Proplastik OÜ, registrikood 10137102, aadress Piirimäe 4, Tänassilma 76406, (edaspidi nimetatud „Proplastik“) andmekaitse tingimused on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Proplastikule oma isikuandmeid.

tel +372 6688688 ja e-kiri myyk@proplastik.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
 • kauba kohaletoimetamise aadress
 • pangakonto number
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • klienditoe andmed
 • IP aadress

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).
 • Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 • Kliendi isikuandmeid võib avaldada teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Proplastik on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi ja nime, e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.
 • Proplastik on isikuandmete vastutav töötleja, Proplastik edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile
 • Proplastik võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse Magento serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 nimetatud kaitsemeedet.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest, milleks on: andmevahetus e-poega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL), kliendi paroole hoitakse krüpteeritult (räsid), e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 • Isikuandmetega saab tutvuda saates digitaalselt allkirjastatud avalduse myyk@proplastik.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine

 • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va isikuandmed (ostuajalooandmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Piiramine

 • Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Vastuväited

 • Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Kustutamine

 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

Ülekandmine

 • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel tel +372 6688688 ja e-kiri myyk@proplastik.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

proplastik.ee E-POE MÜÜGITINGIMUSED                           06.06.2022

Üldsätted

1.1. E-poe www.proplastik.ee Müügitingimused (edaspidi - Müügitingimused) on Ostjale ja Müüjale (edaspidi - Müüja) õiguslikult siduvaks dokumendiks, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.

1.2. Kui Pooled on sõlminud muud kehtivad müügi- ja/või ostulepingud (edaspidi Muud Lepingud), siis on Pooltel eelisõigus muude lepingute, sealhulgas käesolevate reeglite punktide ees, mis ei ole vastuolus lepingu punktidega ja nende tähendusega.

1.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Müügitingimusi igal ajal muuta või täiendada. Muudatustest teavitatakse Ostjat e-poe veebilehel.

Müügilepingu sõlmimine

2.1. Müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja vormistab ja esitab e-poes kauba tellimuse, olles eelnevalt tutvunud käesolevate Müügitingimustega.

Müüja õigused

3.1. Müüja võib oluliste asjaolude ilmnemisel ajutiselt või täielikult peatada e-poe tegevuse ilma Ostjat ette teatamata.

3.2. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe tööd, stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus ette teatamata piirata või peatada tema juurdepääs e-poele.

Müüja kohustused

4.1. Müüja kohustub tegema kättesaadavaks e-poe teenused, mille töötingimused on kehtestatud käesolevate reeglitega.

4.2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt ostetud kaubad Ostja poolt valitud tarneviisil, lähtudes Müügitingimustes kehtestatud tingimustele.

4.3. Kui Müüjal ei ole võimalik ettenägematute asjaolude tõttu e-poest tellitud kaupa kohale toimetada, on Müüjal õigus peale Ostja teavitamist Ostu-müügileping üles öelda. Müüja võib pakkuda sarnast toodet. Ostja keeldumisel kohustub Müüja tagastama tasutud raha 3 tööpäeva jooksul.

4.4. Müügitingimuste punkt 5.2. kasutamisel kohustub Müüja Ostjale tagastama tasutud raha 3 tööpäeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise kuupäevast.

Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevatele Müügitingimustele.

5.2. Ostjal on õigus e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostja ei või kasutada antud punktis sätestatud õigust järgmistel tingimustel:

      5.2.1. Kaubad, mis on pärast tarnimist lahti pakitud või kaitsekile eemaldatud;

      5.2.2. Kaubad, millel on selged kasutusnähud või mis on väliselt kahjustatud;

      5.2.3. Kaubad, mis on lõigatud või muul viisil töödeldud vastavalt Ostja juhistele;

      5.2.4. Kaubad, mis on lõigatud kauba standardmõõtudest (nt osa plaadist, osa rullist).

Ostja kohustused

6.1. Ostja peab ostetud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevates Müügitingimustes sätestatud korras.

6.2. Kui Ostja kauba kohaletoimetamise ajal keeldub ilma oluliste põhjusteta kaupa vastu võtmast, peab Ostja Müüja nõudmisel katma kauba tagastamise kulud.

6.3. Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või saadetise üle andnud isikuga kontrollima saadetise ja toote(de) seisukorda.

6.4. Ostja kinnitab e-poodi kasutades, et nõustub käesolevate Müügitingimustega ja täidab neid.

Kaupade hinnad

7.1. Kaupade hinnad e-poes on märgitud eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Tellimuse kinnitamisel lisandub kauba kogusummale kohaletoimetamistasu, kauba lõiketasu ning kauba pakkimistasu selle olemasolul.

Kauba tellimine ja tasumine

8.1. Klient valib e-poes välja talle meeldivad kaubad ja lisab need ostukorvi. Ostja sisestab peale ostukorvi vormistamist tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: oma ees- ja perekonnanime, aadressi, kuhu kaup toimetatakse, telefoninumbri ja lisateabe, mis võivad olla olulised tellitud kauba kohaletoimetamisel. Ostja kinnitab, et on käesolevate reeglitega tutvunud ja kinnitab tellimuse.

8.2 Makse saab teha Swedbank, SEB, Luminor, Coop pank, Citadele, LHV ja Pocopay elektrooniliste pangateenustega. Maksed on saadaval eurodes. Makseid töödeldakse Maksekeskuse makseplatvormi abil.

8.3. Proplastik on isikuandmete vastutav töötleja, Proplastik  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

8.4. Saate maksta ka muudel teie tellimuse arvelduskontol loetletud viisidel ja tingimustel.

Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kauba tellimisel peab ostja märkima kauba täpse tarneaadressi.

9.2. Ostja peab kauba ise vastu võtma. Kui Ostjal ei ole võimalik kaupa ise vastu võtta, kuid kaup on toimetatud Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada pretensioone tarnitud kauba mittesobivuse kohta.

9.3. Müüja toimetab kauba Ostjale üle vastavalt tellimuse kinnituses toodud tähtajale. Üldjuhul tarnitakse Kaubad:

                             9.3.1. Tallinnas ja Tartus 1-2 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist;

                             9.3.2. ülejäänud Eestis v.a. saared 5-10 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist

9.4. Toote omadused on märgitud iga tootega kaasnevas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

9.5. Kui Ostja taganeb kauba müügilepingust, tagastatakse Ostjale kõik tema poolt tasutud summad, sealhulgas Ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulud.

9.6. Ostja laadib kauba maha omal kulul ja riisikol. Kui Ostja soovil abistab Müüja kauba mahalaadimisel, siis kannab kogu riski Ostja.

9.7. Ostja võib Kaubale omal kulul järgi tulla Müüja lattu, aadressil Piirimäe 4, Tänassilma tehnopark 76406 Harjumaa või Ringtee 35b 51013 Tartu. Kaubad laaditakse Ostjatele Propalstiku ladudest tasuta. Üldjuhul on Kaubad väljastamiseks valmis 1-2 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.

9.8. Kaup loetakse kohaletoimetatuks, kui Ostja laadib Kauba märgitud tarneaadressil maha või laadib Kauba peale Müüja laos.

9.9. Iga kauba müügilepingu puhul määratakse kauba kohaletoimetamise hind eraldi, arvestades tellitava kauba liiki, kaalu, mahtu ja tarneaadressi.

Kauba tagastamine

10.1. Kvaliteetse kauba saab tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast. Müüdud ebakvaliteetsed kaubad asendatakse ja tagastatakse Eesti Vabariigi tsiviilseadustiku sätete kohaselt.

10.2. Kauba tagastamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

      10.2.1. Tagastatav toode peab olema korralikus originaalpakendis;

      10.2.2. Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;

      10.2.3. Toode peab olema kasutamata, välimust kaotamata: etikett ei ole kahjustatud, kaitsekile pole maha rebitud jne. (see punkt ei kehti defektse kauba tagastamise korral);

      10.2.4. Tagastatav toode peab olema samas komplektatsioonis, nagu selle Ostja sai;

      10.2.5. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimusi ei ole järgitud;

      10.2.6. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt määratud viisil 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast (defektse kauba tagastamine on määratud seadusega ettenähtud garantiiaja jooksul);

10.3. Ostja poolt vastuvõetud, kuid hiljem keeldutud kauba eest tasutud raha tagastatakse Ostja kontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates kauba Müüjale tagastamise päevast, kui Müüja ja Ostja ei lepi kokku teisiti.

Turundus ja info edastamine

11.1. Müüja võib E-poes algatada erinevaid kampaaniaid omal äranägemisel.

11.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, eraldi ette teatamata muuta kampaaniate tingimusi. Kampaaniate tingimuste muutmine jõustub nende avaldamisel e-poes.

11.3. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile.

11.4. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja E-poe jaotises „Kontaktid“ toodud vormil.

11.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui Ostja ei saa kätte saadetud info- või kinnitusteateid seoses internetiühenduse, e-posti teenusepakkujate võrguhäiretega.

Lõppsätted

12.1. Käesolevad Müügitingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

12.2. Käesolevaid Müügitingimusi ja pooltevahelisi suhteid Müügitingimuste suhtes kohaldatakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

12.3. Kõik käesolevate Müügitingimuste rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.

12.4. Pooled vabanevad käesolevatest Müügitingimustes tulenevatest kohustustest, kui neid ei ole võimalik täita ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Pooltest sõltuvad (vääramatu jõud).